Kế toán quản trị

Thỏa thuận bồi hoàn phí bảo hiểm trong các doanh nghiệp nhỏ

Chia sẻ ngay

Các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng HRA để giúp nhân viên giảm thiểu chi phí bảo hiểm y tế cũng như những thay đổi trong luật pháp và những quy định có liên quan.

Đã có một cuộc thảo luận đáng kể về việc bãi bỏ tất cả hoặc một phần của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) (P.L. 111-148), nhưng luật pháp hiện tại vẫn còn hiệu lực. Mặc dù ACA không yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ mua bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ, nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chọn Thỏa thuận bồi hoàn sức khỏe (HRA) để giúp nhân viên của họ trang trải chi phí y tế hoặc bảo hiểm y tế cá nhân. Những doanh nghiệp nhỏ sử dụng HRA cần phải chú ý đến các điều khoản ACA có liên quan cũng như hai cập nhật gần đây ảnh hưởng đến việc sử dụng HRA: Lệnh điều hành tháng 10 năm 2017 do Tổng thống Trump ban hành và Thông báo IRS sau đó.

HRAS VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ

Để xem xét các doanh nghiệp nhỏ và mối quan tâm với HRA, hãy nhớ lại thông báo IRS 2013-54, quy định này đã tạo ra một sự khuấy động lớn đối với những người hành nghề thuế khi IRS ban hành. Thông báo cho biết HRA có thể được sử dụng để bồi hoàn cho các nhân viên đã mua các chính sách chăm sóc sức khỏe riêng lẻ và sau đó yêu cầu trả lại từ HRA. Khoản bồi hoàn như vậy từ HRA sẽ vi phạm các điều khoản của ACA liên quan đến việc phối hợp với chương trình bảo hiểm sức khỏe.

Một lĩnh vực quan tâm khác đối với các doanh nghiệp nhỏ liên quan đến các tập đoàn S. Một chủ doanh ghiệp sở hữu hơn 2% cổ phần trong tập đoàn S được yêu cầu đưa bảo hiểm y tế vào tiền lương (nhưng không phải chịu thuế). Sau đó, nếu đủ điều kiện, họ có thể yêu cầu khấu trừ bảo hiểm cho tổng thu nhập. Thông báo của IRS 2013-54 và 2015-17 cũng nêu chi tiết rằng các cải cách ACA có liên quan không ảnh hưởng đến các chính sách bảo hiểm có ít hơn hai người tham gia. Do đó, một kế hoạch một người sẽ không phải tuân theo các quy tắc của điều khoản nhóm.

Đạo luật chữa bệnh thế kỷ 21 (P.L. 114-255), được ký thành luật vào tháng 12 năm 2016, mang lại giải pháp hữu ích cho nhiều doanh nghiệp nhỏ thoát khỏi việc sử dụng HRA để hoàn trả cho việc mua các chính sách bảo hiểm cá nhân của nhân viên. Việc này ảnh hưởng đến những người sử dụng lao động, nhắm vào các mục đích của ACA, những người này thường có ít hơn 50 nhân viên toàn thời gian và những người không ủng hộ để cung cấp một chương trình sức khỏe tổng thể cho nhân viên. Những người sử dụng lao động này có thể sử dụng Thỏa thuận bồi hoàn sức khỏe cho người sử dụng lao động nhỏ đủ tiêu chuẩn (QSEHRA) để hoàn trả trong phạm vi cho phép. Việc mua bảo hiểm y tế cá nhân trên cơ sở không phân biệt đối xử. Số tiền tối đa có thể được hoàn trả được giới hạn ở mức 4.950 đô la cho một nhân viên cho bảo hiểm tự chi trả hoặc 10.000 đô la nếu có một điều khoản cho các thành viên trong gia đình. Các quy tắc cho phép hoàn trả được cung cấp theo cùng một điều khoản, giữa các nhân viên nếu có sự khác biệt dựa trên tuổi hoặc số lượng thành viên gia đình được bảo hiểm. Chủ lao động phải thông báo trước cho nhân viên về các loại bảo hiểm được cung cấp. Các quy tắc cũng được phối hợp với việc cung cấp tín dụng thuế cao cấp để ngăn chặn việc áp dụng nhiều chính sách cùng một lúc.

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI

Mọi thứ đã thay đổi vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, khi Tổng thống Trump ban hành Sắc lệnh hành pháp, thúc đẩy sự lựa chọn và cạnh tranh chăm sóc sức khỏe trên toàn nước Mỹ. Phần trọng yếu của lệnh hành pháp đó là chính sách cải cách cho phép cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm bằng cách cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào các kế hoạch Y tế của Hiệp hội. Một điều ít được để ý của lệnh này là lời kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lao động và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xem xét trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký, đề xuất các quy định hoặc sửa đổi hướng dẫn để tăng khả năng cung cấp của chủ doanh nghiệp và việc sử dụng HRA.

IRS sau đó đã phát hành Thông báo 2017-37, đưa ra hướng dẫn ở dạng câu hỏi và trả lời nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến QSEHRA. Câu hỏi 3 cho biết liệu một công ty S không trở thành một chủ doanh nghiệp có đủ điều kiện nếu nó hoàn trả phí bảo hiểm y tế của 2% cổ đông là nhân viên. May mắn thay, câu trả lời là không. Nhưng câu trả lời cũng đề cập đến nội dung Câu hỏi 9, trong đó chỉ ra rằng QSEHRA chỉ có thể áp dụng cho nhân viên đang trong thời gian đi làm. Nếu kế hoạch được cung cấp cho người về hưu, các nhân viên cũ hoặc chủ doanh nghiệp không có việc làm, thì đó sẽ được coi là một kế hoạch nhóm. Do đó, QSEHRA chỉ có thể được sử dụng với chủ sở hữu- nhân viên và không phải là người không có việc làm của tập đoàn S.

Một mục thú vị khác là Câu hỏi 11, trong đó đề cập đến việc một nhân viên đủ điều kiện có thể từ bỏ tham gia vào QSEHRA hay không. Một điều dễ thấy là cung cấp bảo hiểm cho tất cả nhân viên là không đủ. Để HRA trở thành QSEHRA, các lợi ích phải được cung cấp cho tất cả nhân viên đủ điều kiện. Nhân viên đủ điều kiện ngoại trừ: những người chưa hoàn thành 90 ngày sử dụng dịch vụ, những người chưa đủ 25 tuổi trước khi bắt đầu năm kế hoạch, nhân viên bán thời gian hoặc thời vụ, những người được bảo vệ bởi một số thỏa thuận thương lượng tập thể và những người không có thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ.

Liên quan đến việc không phân biệt đối xử, Thông báo 2017-37 cho phép số tiền bồi hoàn cho bảo hiểm y tế dựa vào tuổi và số lượng thành viên gia đình được nhận bảo hiểm. Một thỏa thuận đủ điều kiện có thể được hoàn trả nhờ vào chính sách chăm sóc sức khỏe và các điều lệ bổ sung. Các nhân viên không cần phải có bảo hiểm tối thiểu cần thiết. Nếu một khoản hoàn trả được thực hiện cho một nhân viên không có bảo hiểm như vậy, số tiền này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế.

Thông báo cũng cung cấp các điều chỉnh lạm phát cho năm 2018. Số tiền là $5,050 cho bảo hiểm riêng lẻ và $10.250 cho bảo hiểm gia đình. Nếu QSEHRA được cung cấp trong năm 2017 hoặc 2018, nhà tuyển dụng phải gửi thông báo bằng văn bản cho nhân viên đủ điều kiện trước ngày 19 tháng 2 năm 2018 hoặc 90 ngày trước ngày đầu tiên của năm kế hoạch. Và cần thận trọng nếu QSEHRA hoàn trả việc chia sẻ chi phí. Tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA) yêu cầu chương trình bảo hiểm có khấu trừ cao. Nếu, thỏa thuận QSEHRA hoàn trả các phần chia sẻ chi phí sẽ cản trở điều kiện cho HSA. Cụ thể,  QSEHRA chỉ cho phép hoàn trả phí bảo hiểm hoặc bỏ qua các loại bảo hiểm nhưng không thanh toán chia sẻ chi phí thì khả năng cung cấp HSA sẽ bị mất

Từ những phân tích trên cho thấy, các vấn đề liên quan đến thuế còn chưa chắc chắn khi ACA vẫn sẽ tiếp tục được tranh luận. Các doanh nghiệp nhỏ không cung cấp các chương trình sức khỏe nhóm nhưng họ mong muốn bồi hoàn cho nhân viên một phần chi phí cho các chính sách bảo hiểm y tế cá nhân đối với các doanh nghiệp có từ hai nhân viên (bao gồm cả chủ doanh nghiệp). Các doanh nghiệp nhỏ cũng nên theo dõi các hướng dẫn quy định cho phép họ tham gia vào các hiệp hội để có được chi phí bảo hiểm hợp lý.

BY WILLIAM HARDEN, CPA, CHFC, AND DAVID UPTON

Nguồn Strategic Finance

Chứng chỉ Kế toán Quản trị Hoa Kỳ – Kỹ năng thiết yếu cho các Giám đốc Tài chính tương lai


Chia sẻ ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.